Văn hóa công sở

Nâng cao văn hóa ứng xử nơi công sở

Mỗi doanh nghiệp có một cách văn hóa ứng xử riêng, mang đặc điểm riêng, phù hợp với văn hóa ứng xử của cộng đồng. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải gắn liền với việc xây dựng, củng cố các mối quan hệ trong nội bộ. Vậy làm thế nào để nâng cao văn hóa ứng xử nơi công sở?

Khái niệm văn hóa công sở

Nói đến giá trị đạo đức trong văn hóa công sở, trước hết phải quan tâm: xây dựng các chuẩn mực đạo đức công vụ ở nội quy; vận dụng thực hiện tốt các nội quy đó và phải quan tâm đến việc đấu tranh trước những hành vi vi phạm.